Postoji vise različitih terapijskih modaliteta, a neki od njih su psihoanaliza,
geštalt, konstruktivistička, transakciona, porodično-sistemska, kognitivno-
bihejvioralna terapija itd. Rađeno je puno istraživanja koja su pokazala da
je razlika u efikasnosti različitih terapijskih modaliteta – neznatna, tako da
modalitet sam po sebi nije toliko važan. Važno je koliko on odgovara Vašoj
ličnosti, Vašem senzibilitetu, koliko uspeva da probudi interesovanje i
motivaciju za rad na problemu, kod Vas lično.